REKLAMAČNÝ PORIADOK

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom a Zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary a služby predávané spoločnosťou SCOPA s.r.o., Rajčianska 26, 821 07 Bratislava, IČO: 46614940 v súlade s predmetom jej podnikania. Je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho.
 3. Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane pojmov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.
 4. Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Odborným posúdením sa rozumie vyjadrenie osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 5. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v predajni predávajúceho a zároveň je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.servishodin.sk.

Čl. II
Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar či služba pri prevzatí kupujúcim a za výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä množstevný  a sortimentný rozdiel. Zistené zjavné vady je kupujúci povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.
 3. Za výrobnú vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, mechanického poškodenia, nešetrného zaobchádzania, nesprávneho používania alebo neoprávneného zásahu.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
  a)     kupujúci spôsobil vadu tovaru sám;
  b)    kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
  c)     vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním tovaru, nešetrným zaobchádzaním s tovarom či mechanickým poškodením tovaru;
  d)    boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí, nesprávnym a neodborným servisom a to úmyselne i neúmyselne
  e)     sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby.
 5. Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na jej účel, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny. Rovnaké práva na výmenu tovaru či vrátenie kúpnej ceny má kupujúci aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
 6. Ak predávajúci nevybaví reklamáciu odstrániteľnej vady v lehote 30 kalendárnych dní, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu neodstrániteľnú.
 7. V prípade estetických vád, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 8. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať spätné prijatie zakúpeného tovaru a vrátenie kúpnej ceny tovaru z dôvodu jeho nepotrebnosti.

 Čl. III
Plynutie záručnej doby

 1. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na servisný úkon je 3 mesiace. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia  tovaru kupujúcim.
 2. Práva  zo  zodpovednosti  za  vady  veci,  pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 3. Doba od  uplatnenia práva zo  zodpovednosti za vady  až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o  tom, kedy právo  uplatnil, ako aj  o vykonaní opravy a o termíne jej ukončenia.
 4. Ak  dôjde k  výmene tovaru, začne  plynúť záručná  doba znova  od prevzatia nového tovaru.

 ČI. IV
Povinnosti predávajúceho, kupujúceho a postup pri uplatnení reklamácie

 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho.
 2. Na prevádzke musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
 3. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, a to predložením chybného tovaru v predajni.
 4. Kupujúci, ktorý uplatňuje reklamáciu, vyplní Reklamačný list, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá chybný tovar predávajúcemu spolu so všetkými súčasťami chybného tovaru pre prípadnú výmenu tovaru za bezchybný. V Reklamačnom liste uvedie  kupujúci uplatňujúci reklamáciu kontaktné údaje (meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, príp. e – mail), na ktoré bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
 5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu kópiu Reklamačného listu.
 6. Kupujúci predloží daňový doklad o zakúpení tovaru či služby, taktiež riadne vyplnený „Záručný list“ s uvedeným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol Záručný list k tovaru vystavený. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
 7. Ak nebude ktorákoľvek z  uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
 8. Záručná reklamácia sa vybaví záručnou opravou v lehote do 30 kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie, pričom do tejto lehoty sa nezahŕňajú dni pracovného pokoja a štátne sviatky.
 9. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu záručnou opravou, predávajúci môže vymeniť chybný tovar za bezchybný, alebo vziať tovar späť a vrátiť kúpnu cenu.
 10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad. Vybavená záručná oprava sa zapíše do záručného listu.
 11. Kupujúci si prevezme vybavenú reklamáciu na základe predloženia kópie Reklamačného listu. V prípade straty kópie Reklamačného listu ako preberacieho dokladu sa postupuje podľa obchodných podmienok predávajúceho.
 12. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezplatne.
 13. V prípade opakovanej, neoprávnene uplatnenej reklamácie, môže predávajúci od kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorá mu pri opakovanom vybavovaní neoprávnenej reklamácie vznikla, a to najmä náklady na súdneho znalca, poštovné, balné, prípadne iné náklady súvisiace s vystavením odborného posudku výrobcom.
 14. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
 15. V prípade žiadosti kupujúceho o zastavenie reklamačného konania kupujúci doručí písomnú Žiadosť o ukončenie reklamácie, na základe ktorej bude reklamačné konanie zastavené a tovar bude bezodkladne vrátený kupujúcemu do užívania.
 16. Ustanovenie žiadneho zákona neukladá povinnosť predávajúcemu poskytnúť náhradný tovar kupujúcemu počas doby vybavenia reklamácie. Predávajúci tak môže učiniť z dobrej vôle a sám si určiť podmienky, za akých túto službu kupujúcemu poskytne.

 ČI. V
Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.4.2015.
 2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú aj na tovar kúpený pred nadobudnutím jeho platnosti a účinnosti.
 3. Dňom uvedeným v bode jedna tohto Čl. zároveň stráca platnosť a účinnosť reklamačný poriadok zo dňa  29.11.2013.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 V Bratislave dňa 1.4.2015