VŠETKO O ŽIVOTNOSTI BATÉRIE

Kúpil som si hodinky, po krátkom čase mi prestali fungovať.
Je veľmi pravdepodobné, že sa vám v hodinkách vybila batéria. Treba si uvedomiť, že každé hodinky z výroby putujú od výrobcu k dodávateľovi na sklad, následne k predajcovi do vitríny a tam čakajú na svojho nového majiteľa. Celý čas je v nich batéria vložená. Niektoré hodinky majú pod korunkou (koliesko na nastavenie času) vloženú plastovú zarážku, ktorá drží korunku povytiahnutú, čím sa zastaví čas. Aj keď sa tým batéria nevybíja, časom stráca svoje napätie, hoci pomalšie. Preto na každej balenej batérii výrobca uvádza dátum expirácie. Z toho vyplýva, aj keby ste zabalenú batériu nikdy nepoužili, časom sa sama vybije. Je to jej prirodzená vlastnosť. I keď sa na životnosť batérie nevzťahuje záruka (vysvetlenie nájdete nižšie), každý dobrý predajca by mal svojim zákazníkom poskytnúť ním stanovenú lehotu, dokedy vám v nových hodinkách batériu bezplatne vymení. V tomto prípade sa však nejedná o výrobnú vadu.
V druhom rade môže byť batéria v poriadku a mohlo prísť k inému poškodeniu hodín.
V oboch prípadoch treba hodinky odovzdať predajcovi na riadnu reklamáciu a ten odborne posúdi, či je to výrobná vada podliehajúca záruke, alebo nie. I keď dôvodom býva v 90% iba vybitá batéria, vždy zostáva percento, že je batéria v poriadku a môže ísť o drahší servisný úkon. Preto neodporúčame hodinky svojvoľne otvárať či meniť batériu mimo predajcu, nakoľko tým porušujete záručné podmienky a predajca je oprávnený záruku na tovar zrušiť.

Aká je životnosť batérie ?
Životnosť batérie sa nedá presne určiť. Jej výdrž je priamo úmerná spotrebe stroja, ktorý poháňa. Batéria je energia, pohonná látka, rovnako ako napr. benzín v aute, len sa míňa pomalšie. I spotreba benzínu daného auta je vždy závislá od jeho motora a v neposlednom rade i od spôsobu jazdy. Preto ak sa vám vybije batéria v novo zakúpených hodinkách, netreba sa hneď hnevať na predajcu, ani benzín v novo zakúpenom aute vám nevydrží 2 roky. Sú strojčeky jednoduché, ukazujúce iba čas, alebo strojčeky vybavené rôznymi funkciami (stopky, svetlo, kompas atď). Aj v závislosti od frekvencie využívania týchto funkcií je daná výdrž batérie. Sú batérie menšie, väčšie, veľkú úlohu zohráva aj kvalita značky a najväčšiu čistota stroja ( vek stroja, utesnenie voči prachu). Optimálne by mala batéria v hodinkách vydržať 1 – 2 roky. 

Prečo prvá batéria vydržala v hodinkách najdlhšie, ostatné už nikdy nevydržali tak dlho?
Nemusí to byť vždy kvalitnejšou batériou, ako si väčšina môže myslieť. Rozhodujúcim faktorom spotreby energie z baterky je čistota strojčeka. Aj keby ste hodinky nikdy nenosili na ruke, treba si uvedomiť, že časti strojčeka sú vyrobené z kovu a točením jednotlivých koliesok sa nepretržite vytvárajú mikroskopické častice prachu, ktoré sa v stroji usádzajú. Teda, čím sú hodinky staršie = tým sú viac zanesené = oleje sú hustejšie = v strojčeku vzniká väčšie trenie = tým viac energie z batérie je potrebné pre chod hodín = tým skôr sa batéria vybije. Z tohto dôvodu sa na batérie nevzťahuje záruka, nakoľko nevieme jej životnosť ovplyvniť.
Druhým faktorom je samozrejme kvalita batérie, preto používame jednu z najlepších svetových značiek, švajčiarsku RENATA.

Aká je záruka na batériu ?
Ako sme už vysvetlili vyššie, nakoľko výdrž batérie závisí od stroja, v ktorom sa používa, záruka na batériu iba zaručuje, že spotrebiteľ môže batériu použiť kedykoľvek v záručnej dobe do dátumu expirácie vyznačenom na obale.  Nedefinuje však dobu jej užívania.
Vyjadrenie SOI:
Vzťahuje sa záručná doba 24 mesiacov aj na batérie a žiarovky?
Na základe § 620 OZ záručná doba za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci, je 24 mesiacov. V zmysle výkladu OZ zákonnú záručnú dobu nemožno skrátiť. Za vadu veci sa považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je možnosť využitia veci podstatne znížená. Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napríklad pri vreckovej batérii). V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).
www.soi.sk, sekcia „Najčastejšie otázky“.

renata3 (2) – kópia