Ako reklamovať

U nás zakúpený tovar môžete reklamovať osobne na ktorejkoľvek našej prevádzke. Ak ho nemôžete priniesť osobne, zašlite nám ho poštou. Riadne zabalený tovar, najlepšie v pevnom obale, spolu s potvrdeným záručným listom a fotokópiou dokladu o kúpe, zašlite doporučene na našu adresu:

SERVIS HODÍN OC CENTRAL
SCOPA s.r.o.
Metodova 6
821 08 Bratislava

K zásielke priložte 1 originál riadne vyplnené tlačivo – Reklamačný lístok.pdf  Reklamačný lístok.xls
Potvrdený Reklamačný list Vám obratom zašleme späť ihneď po prijatí reklamácie.
Odporúčame zásielku poistiť. Za poškodenia či stratu zásielky pri doručení naša spoločnosť neručí.
Reklamácia bude vybavená do 30 kalendárnych dní, pričom dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň prijatia zásielky predávajúcim; a dňom vybavenia reklamácie sa rozumie deň odoslania zásielky kupujúcemu. V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim z inej krajiny, než je krajina predávajúceho, sa pri vybavovaní reklamácie postupuje podľa zákonných ustanovení krajiny predávajúceho – Slovenskej republiky.
Viac informácií o reklamácii nájdete v sekcii „Reklamačný poriadok“.