AUTOMATKY versus na BATERKU

Sú lepšie automatické hodinky či hodinky na batériu (quartzové) ? Môže sa zdať, že vlastniť automatické hodinky nám ušetrí veľa peňazí za výmeny batérií, ktoré nemusíme absolvovať, veď hodinky sú poháňané automaticky a navždy. Avšak automatický ani mechanický strojček nie je žiadne „Perpetuum mobile“. V pravidelnom intervale cca raz za 6-7 rokov je pre správny chod strojčeka potrebné podrobiť ho generálnej oprave (úplnej demontáži, vyčisteniu, montáži a mazaniu novým olejom), pričom tento hodinársky úkon nie je žiadna hračka a preto sa cena úkonu pohybuje rádovo v stovkách Eur.
Quartzové strojčeky si novú batériu vypýtajú cca raz za 1-2-3 roky v závislosti od typu a veku strojčeka, ceny výmeny batérií sú podstatne nižšie. Náklady na prípadné opravy poškodenia či výmeny strojčeka sú taktiež lacnejšie ako u mechanických či automatických hodinkách. A čo do presnosti; žiadne, ani tie najlepšie či najdrahšie automatické hodinky na svete sa nedokážu vyrovnať presnosti  chodu quartzového strojčeka. No majú svoje čaro a sú známkou určitej prestíže.

Aký je vlastne rozdiel medzi mechanickými, automatickými a quartzovými hodinkami ?
Mechanické hodinky sú hodinky, ktoré je potrebné mechanicky naťahovať cca v 24 hodinových intervaloch, najčastejšie pomocou korunky hodín. Automatické hodinky sú novšia obdoba mechanických, nakoľko sa naťahujú sami automaticky pri pohybe ruky, ako ich nosíme na ruke. Sú vybavené pohyblivým rotorom, ktorý tento náťah vykonáva sám – automaticky. Quartzový strojček je strojček, ktorý je napájaný batériou.

Prečo je vôbec potrebná generálna oprava strojčeka pri automatických či mechanických hodinkách ? Každý strojček v hodinkách je mechanizmus, ktorý sa časom a používaním znečisťuje a opotrebováva. Navyše ak tesnenia hodiniek už tiež neplnia svoj účel, do hodiniek sa dostáva vlhkosť a prach, ktoré tiež prispievajú k zníženiu životnosti strojčeka. Znečistený strojček nefunguje správne, rezerva chodu a presnosť sa zníži. Pohyblivé časti sa rýchlejšie opotrebovávajú.
Generálne oprava strojčeka hodín v praxi znamená, že sa celý strojček rozoberie, vyčistí, zloží a namaže novým olejom. Toto čistenie zabezpečí jeho správny chod a predchádza nezvratným poškodeniam súčiastok ich opotrebením (zvýšeným trením). Výrobcovia odporúčajú každé mechanické i automatické hodinky v intervale cca raz za 6 – 7 rokov pri optimálnom používaní podrobiť generálnej oprave strojčeka, a to i v prípade, že hodinky fungujú zdanlivo správne. Olej podlieha starnutiu, mení sa jeho viskozita.
Generálna oprava strojčeka hodín nemá žiaden vplyv na vodotesnosť hodín, nakoľko vodotesnosť je zabezpečená tesneniami v puzdre (viď nižšie „generálna oprava hodín“).

Aký je rozdiel medzi generálnou a čiastkovou opravou strojčeka ?
Generálna oprava strojčeka je oprava, ktorá zahŕňa opravu celého mechanizmu, od jeho kompletnej demontáže, vyčistenia, prípadnej výmeny potrebnej súčiastky, montáže a mazania potrebných častí strojčeka novým olejom. Čiastková oprava strojčeka hodín zahŕňa iba lokálnu opravu daného poškodenia stroja, ktorú je potrebné opraviť.

Kedy je postačujúca čiastková oprava a kedy je nutná generálna oprava (GO) ?
Kvalifikovaný hodinár posúdi stav strojčeka hodín (znečistenie strojčeka prachom, známky vlhkosti, korózie atď.)  a pomocou diagnostického prístroja určí, v akom rozsahu je nutné opravu vykonať.
Ak strojček nejaví známky znečistenia, vlhkosti či korózie a presnosť chodu je v tolerancii, stačí strojček podrobiť regulácii presnosti chodu. Ak je však potrebné vymeniť aj poškodenú súčiastku a jej výmena si vyžaduje úplnú demontáž hodinového strojčeka, považuje sa to za generálnu opravu, ktorá sa prevedie v úplnom rozsahu.
Ak je chod strojčeka mimo tolerancie, samotná regulácia presnosti by nemala význam, v tomto prípade je potrebné podrobiť strojček generálnej oprave. Rovnako potrebná je GO ak strojček javí známky vlhkosti, nečistôt či korózie.

Aký je rozdiel medzi GO strojčeka hodín a GO hodín ?
Generálna oprava strojčeka hodín sa zameriava iba na strojček, pričom generálna oprava hodín sa zameriava na hodinky celkovo, teda opravu strojčeka i puzdra a jeho potrebných súčastí  ( výmena sklíčka, mazanie či výmenu tesnení, leštenie puzdra a kovového náramku, ultrazvukové čistenie atď.)

Žiadne strojčekové hodinky – quartzové na batériu, automatické či mechanické nepoužívajte na šport ! Vplyvom rôznych otrasov, nárazov a úderov vyvinutých pri športe sa môžu tenké čapy na uložení kolies ulomiť, čím strojček zastane a bude potrebná jeho generálna oprava alebo výmena.
Na šport používajte digitálne hodinky bez mechanických súčastí.

auto-vs-quartz