VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri zmluvách o úprave a oprave veci uzatvorených medzi spoločnosťou SCOPA s.r.o. so sídlom Rajčianska 26, 821 07 Bratislava, IČO: 46 614 940, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.80538/B ako Poskytovateľom a Objednávateľom – zákazníkom, ktorých predmetom sú servis a predaj hodín, kľúčová služba a služby s tým súvisiace.
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o úprave a oprave veci uzatvorených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom – zákazníkom pre predaj a servis hodín a to aj v ústnej forme, s čím Objednávateľ objednaním služby u Poskytovateľa súhlasí. Poskytovateľ aj Objednávateľ sú povinní riadiť sa týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nachádzajú na viditeľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa, rovnako ako aj na webovej stránke Poskytovateľa www.servishodin.sk
 4. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa a ustanoveniami § 652 až § 656 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 5. Poskytovateľom získané objednávky sú právne záväzné v okamžiku ich prijatia.
 6. Objednávateľ – zákazník odovzdaním veci v mieste prevádzky Poskytovateľa vyjadruje svoj súhlas Poskytovateľovi, plne manipulovať s vecou podľa potreby, ktorú si vec vyžaduje  pre úplnú diagnostiku rozsahu poškodenia.
 7. Poskytovateľ sa zaväzuje objednanú službu dodať riadne, včas a bezodkladne v zodpovedajúcej kvalite.
 8. Všetky údaje uvedené v objednávke Objednávateľa – zákazníka, týkajúce sa typu služby, množstva, spôsobu opravy a iné sú pre Poskytovateľa v momente prijatia objednávky záväzné, iba ak Poskytovateľ objednávku neodmietne.
 9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od výkonu objednávky a vec vrátiť bez servisného zásahu. Objednávateľovi tým nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.
 10. Pokiaľ z dôvodu na strane Objednávateľa – zákazníka nedodrží Poskytovateľ úplne alebo čiastočne zmluvný záväzok, nevzniká Objednávateľovi nárok na náhradu vzniknutej škody.

Čl. II
Cena

 1. Cena za tovar či službu je vždy určená podľa platného cenník Poskytovateľa v deň akceptácie objednávky. Cenník sa nachádza na viditeľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa, rovnako ako aj na webovej stránke Poskytovateľa www.servishodin.sk.
 2. Cenník ponuky Poskytovateľa je záväzný do jeho odvolania alebo prijatia zmeny.
 3. Ak nie je možné stanoviť cenu pri preberaní veci, Poskytovateľ informuje Objednávateľa – zákazníka o cene služby vopred a ten cenu odsúhlasí (SMS, e-mail, telefonicky).
 4. Poskytovateľ je oprávnený aj odsúhlasené ceny zvýšiť v prípade, že pri demontáži hodín dôjde k preukázateľnému a Poskytovateľom nezavinenému nárastu nákladov súvisiacich s opravou veci. Ide zväčša o cenu spotrebných náhradných dielov, ktorých stav nie je možné zistiť bez demontáže veci, pričom po demontáži sa nedajú opätovne použiť a musia byť nahradené novým náhradným dielom  (kolíky, barety, tesnenia a iné).
 5. Objednávateľ – zákazník uhradí cenu za služby pri preberaní hotovej zákazky. V prípade potreby je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať zaplatenie zálohy vopred.

Čl. III
Osobitné ustanovenia

 1. Poskytovateľ prijíma objednávky služieb na počkanie na základe Zákazkovej karty. Zákazky na počkanie vybavuje do 1 hodiny. Z technických dôvodov môžu byť zákazky prijaté 1 hodinu pred uzatvorením prevádzky prijímané na nasledujúci deň.
 2. Objednávky služieb, ktoré sa nedajú vykonať na počkanie, Poskytovateľ prijíma na základe písomne vyplneného Zákazkového listu, kde Objednávateľ – zákazník podrobne uvedie poškodenia a vady veci, ktoré požaduje opraviť. V prípade, že Objednávateľ – zákazník poskytne mylné informácie, Poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté škody. Na Zákazkový list Objednávateľ ďalej uvedie svoje meno a kontakt, na ktorý ho bude Poskytovateľ v prípade potreby či vybavenia zákazky kontaktovať. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že sa na uvedené kontaktné údaje nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Objednávateľ svojím podpisom vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje Objednávateľa – zákazníka nebude poskytovať tretej strane ani ich iným spôsobom šíriť.
 3. Poskytovateľ po vybavení zákazky vyzve Objednávateľa – zákazníka na vyzdvihnutie hotovej zákazky na kontakt uvedený na Zákazkovom liste. Objednávateľ je povinný prevziať vec najneskôr do jedného mesiaca od vybavenia zákazky. Ak tak neurobí, je Poskytovateľ oprávnený požadovať úhradu poplatku za uskladnenie podľa platného cenníka.
 4. Hotové zákazky sa uchovávajú na prevádzke po dobu 1 mesiaca od oznámenia ich zhotovenia, po uplynutí tejto lehoty za zákazky Poskytovateľ neručí. Ak si Objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Poskytovateľ právo vec predať alebo riadne zlikvidovať.
 5. Poskytovateľ vydáva hotové zákazky Objednávateľovi – zákazníkovi na základe predloženia Zákazkovej karty alebo Zákazkového lístka bez zisťovania totožnosti zákazníka. Za škody spôsobené stratou Zákazkovej karty alebo Zákazkového lístka Poskytovateľ neručí. Za stratu Zákazkovej karty alebo Zákazkového lístka účtuje Poskytovateľ poplatok podľa platného cenníka.
 6. V prípade straty Zákazkovej karty alebo Zákazkového lístka je Objednávateľ – zákazník povinný preukázať sa prijatou SMS správou ako výzvou na vyzdvihnutie hotovej zákazky, predložiť platný doklad totožnosti (Občiansky preukaz, PAS) a vyplniť „Prehlásenie o strate dokladu na vyzdvihnutie zákazky“, na základe ktorého mu bude zákazka vyhľadaná a odovzdaná za poplatok určený v cenníku Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ môže v prípade podozrenia odmietnuť vydanie zákazky počas prvých 30 dní od oznámenia jej zhotovenia, v ktorých Poskytovateľ za zverenú vec ručí. V tom prípade bude zákazka vydaná po uplynutí 30tich dní od výzvy na vyzdvihnutie hotovej zákazky.
 7. Objednávateľ – zákazník berie na vedomie, že poškodená a následne opravovaná vec už nikdy nebude ako nová. Pri servisnom zásahu či výmene náhradných dielov môžu vzniknúť oderky, menšie nerovnosti, medzierky, stopy po lepidle, rozdiely vo farebnom odtieni nových náhradných dielov a iné.
 8. Objednávateľ – zákazník ďalej berie na vedomie a súhlasí, že pri manipulácii či servisnom zásahu môže prísť k rozšíreniu pôvodného poškodenia, alebo sa môže prejaviť skrytá chyba, ktorá môže vec (hodinky) poškodiť,  znefunkčniť, alebo môže prísť pri manipulácii s hodinami či po otvorení hodín k prejaveniu či odhaleniu iných chýb, resp. poškodení, ktoré nie sú na prvý pohľad zjavné a ktoré môžu navýšiť cenu opravy. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytej chyby hodín a neznáša žiadne náklady s tým spojené, ak tieto poškodenia nezavinil, a to najmä, avšak nie len, pri prevzatých hodinkách po páde, rozobratých hodinkách, poškodených neodborným zásahom či poškodených tekutinami.
 9. Poskytovateľ nenesie žiadny podiel na rozhodnutí Objednávateľa – zákazníka, či vec nechá alebo nenechá opraviť. Rozhodnutie Objednávateľa – zákazníka o oprave je dobrovoľné, pričom by mal zvážiť vek, hodnotu, stav a kvalitu vyhotovenia veci v súvislosti s cenou jej opravy. Pri veci staršej, fyzicky opotrebovanej, či veci nižšej kvality výroby, napodobneninách (fejk), či veciach s rozsiahlym poškodením je predpoklad, že sa môže po oprave prejaviť iná vada, ktorá nebola súčasťou prvej opravy, alebo sa môže aj opravená vada opäť prejaviť. Objednávateľovi – zákazníkovi tým nevzniká žiadne právo na vrátenie ceny za opravu.
 10. Ak Objednávateľ – zákazník odmietne vykonanie tlakovej skúšky po otvorení a zatvorení hodín s kalibráciu vodotesnosti, porušuje tým podmienky záručného i pozáručného servisu a nie je možné na takéto hodinky uplatniť riadnu reklamáciu. Prienikom vlhkosti či vody môže prísť k poškodeniu hodín.
 11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vec podľa potreby previezť na opravu do dielne mimo prevádzky či niektoré opravy vybaviť sprostredkovane.

Čl. IV
Záruky a reklamácie

 1. Objednávateľ – zákazník je povinný vec pri preberaní riadne skontrolovať a prípadné vady veci či služby reklamovať priamo na mieste prevádzky. Dodatočne zistené vady či poškodenia má Poskytovateľ právo neuznať ak je možné, že mohli vzniknúť dodatočne po opustení prevádzky Poskytovateľa.
 2. Kupujúci nemá zákonom upravené právo vynucovať od predávajúceho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak tovar nemá vady. Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok. V prípade, že zakúpený výrobok vykazuje vadu, počas plynutia záručnej doby má kupujúci právo uplatniť riadnu reklamáciu.
 3. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na servisný úkon je 3 mesiace.
 4. Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia, napríklad pri vreckovej batérii. V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie). www.soi.sk, „Najčastejšie otázky“
 5. Na vodotesnosť hodín sa nevzťahuje záruka. Pozitívna tlaková skúška vodotesnosti je informáciou o aktuálnom stave po servisnom zásahu. Nie je možné zo strany Poskytovateľa zaručiť, že nesprávnou manipuláciou či nedodržaním pravidiel pre udržanie vodotesnosti nepríde k narušeniu vodotesnosti a poškodeniu hodín.
 6. Pri uplatnení riadnej reklamácie sa postupuje podľa Reklamačného poriadku Poskytovateľa, ktorý sa nachádza na viditeľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa, rovnako ako aj na webovej stránke Poskytovateľa www.servishodin.sk.
 7. V prípade nespokojnosti s vykonanou službou môže Objednávateľ – zákazník kontaktovať reklamačné oddelenie Poskytovateľa prostredníctvom e-mail adresy zverejnenej na stránke Poskytovateľa www.servishodin.sk v sekcii „Kontakt“, alebo urobiť záznam do knihy Želaní a sťažností priamo na prevádzke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje podať písomné stanovisko najneskôr do 30 kalendárnych dní.

 ČI. V
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2015.
 2. Ustanovenia týchto všeobecných obchodným podmienok sa vzťahujú aj na tovar a služby kúpené pred nadobudnutím ich platnosti a účinnosti.
 3. Dňom uvedeným v bode jedna tohto Čl. zároveň strácajú platnosť a účinnosť všeobecné obchodné podmienky zo dňa  29.11.2013.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny všeobecných obchodným podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

v Bratislave dňa 1.5.2015

Postup pri strate Zákazkového lístka.