ZAPOŽIČANIE HODÍN

Ak potrebujete hodinky na denno-denné nosenie, ale tie vaše si vyžadujú dlhší čas opravy než na počkanie, využite našu službu – zapožičanie hodín po dobu vybavenia opravy. Na čas, kedy necháte svoje hodinky u nás na servis, si môžete zapožičať hodinky od nás. Cieľom tejto služby je získať pre nás potrebný čas na opravu a pritom vyhovieť vašim potrebám.
Službu našim klientom poskytujeme bezplatne. Pri zapožičaní hodín je potrebné zložiť zálohu vo výške 20,- Eur, ktorá bude po vrátení zapožičaných hodín vrátená. Všetky hodinky určené na zapožičanie sú vždy dôkladne sanitované ultrazvukovým čistením s použitím dezinfekčných prostriedkov.
Informujte sa priamo na prevádzke, kde s vami ochotný personál spíše Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní zapožičanej veci.

PODMIENKY ZAPOŽIČANIA VECI

1. Službu Zapožičanie hodín poskytujeme iba klientom, ktorí v našom servise odovzdajú svoje hodinky na opravu dlhšiu, než na počkanie.
2. Zapožičanie hodín je možné iba na základe podpisu Preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní zapožičanej veci oboma zmluvnými stranami, pričom preberajúci klient uvedie svoje meno a priezvisko, bydlisko, telefonický či e-mailový kontakt. Svojím podpisom zároveň súhlasí so spracúvaním osobných údajov podľa zák.č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Preberajúci klient pri preberaní zapožičanej veci zloží zálohu vo výške 20,- Eur, o čom obdrží písomný doklad.
4. Preberajúci klient sa podpisom Preberacieho protokolu zaväzuje po vyzvaní Odovzdávajúcim zapožičanú vec bezodkladne vrátiť, v nepoškodenom stave, t.z. s prihliadnutím na opotrebenie bežným nosením (bežné opotrebenie remienka, puzdra, sklíčka nosením). V prípade zjavného poškodenia je Odovzdávajúci oprávnený požadovať od Preberajúceho škodné, maximálne však vo výške 50% stanovenej predajnej ceny zapožičanej veci.
5. Odovzdávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby bez udania dôvodu.
6. Odovzdávajúci si vyhradzuje právo vybrať modely hodín určených pre zapožičanie. Preberajúci si môže vybrať z určených modelov iba ak nie sú všetky zapožičané.
7. Odovzdávajúci týmto prehlasuje, že každé zapožičané hodinky sú po vrátení hygienicky vyčistené s použitím ultrazvukového čistenia a dezinfekčných prostriedkov, o čom sa vedie písomný záznam.
8. Odovzdávajúci si ďalej vyhradzuje právo zmeny podmienok služby zapožičania veci bez predchádzajúceho upozornenia.